خدمات معاونت آموزشی

سامانه آموزش(سما) اداره آموزش های آزاد و مجازی
اداره پذیرش و امور دانشجویان اداره دانش آموختگان و مشمولین
پذیرش پسا دکتری دبیر خانه جذب هیات علمی
نقشه جامع علمی دانشگاه آیین نامه ها و دستورالعمل ها
برنامه های درسی رشته های تحصیلی
امور فارغ التحصیلان دانش افزایی و توانمند سازی هیات علمی
سامانه آموزش های مجازی دانشگاه مازندران راهنمای استفاده از سامانه محازی دانشگاه