برای نخستین بار دانشگاه مازندران در میان هزار دانشگاه برتر دنیا قرار گرفت