اخبار > آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت فرهنگ و رفاه پایدار دانشگاه