اخبار > جدول زمانی مراجعه داوطلبان به حوزه آزمون عملی رشته علوم ورزشی