دبیرخانه نظام پیشنهادات و انتقادات دانشگاه مازندران
نام :
نام خانوادگی :
ایمیل:
نام واحد :
هیات علمی: کارمند: دانشجو:
شماره تماس:
نظر و پیشنهاد: *